სიხლეები   საჯარო შეტყობინება – შპს „ერ თი ემ“
18.01.2022
  
 

 

 

საჯარო შეტყობინება – შპს „ერ თი ემ“

 

შპს „ერ თი ემ“

ს/ნ: 405278202

 

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2021 წლის 21 დეკემბერს წარმოდგენილ იქნა სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ 2021 წლის 20 დეკემბრის № 90- 9021351104 წერილობითი შეტყობინება (რეგისტრაციის №10077), რომლითაც სააგენტოს შპს „ერ თი ემ“-ის (ს/ნ: 405278202) მიერ NAT210005556 ელექტრონული ტენდერის საშუალებით დადებული 2021 წლის 22 აპრილის № 229/06 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის თაობაზე. 

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის № 19 ბრძანებით დამტკიცებული „შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, გთხოვთ წარმოადგინოთ სააგენტოში თქვენი განმარტება ზემოხსენებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით და შესაბამისი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინამდებარე შეტყობინების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში

 

განმარტება შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს მისამართზე – ქ. თბილისი 0113, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. №8 ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე – info@procurement.gov.ge.