თეთრი სია   შპს „მამისონი“ (ს/კ 205204250)


10.01.2017
       
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 06 იანვრის № 66 განკარგულება  შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონის“ (ს/კ: 205204250) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 25 დექემბრის №1806 განკარგულება „შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონის“ (ს/კ: 205204250) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება შპს „მამისონი“ (ს/კ 205204250)–ს  თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ