თეთრი სია   სს „სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთი“ (ს/კ: 230028145)


10.03.2020
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 14 თებერვლის № 575 განკარგულება  სს „სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთის“ (ს/კ: 230028145) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 13 თებერვლის № 865 განკარგულება  სს „სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთის“ (ს/კ: 230028145) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 05 მარტის № 695 განკარგულება  სს „სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთის“ (ს/კ: 230028145) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ