თეთრი სია   შპს „გრინ სისტემს“ (ს/ნ: 404862190)


09.08.2019
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 17 ივლისის № 3056 განკარგულება  შპს „გრინ სისტემს“ (ს/ნ: 404862190) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 26 აპრილის № 1146 განკარგულება  შპს „გრინ სისტემს“ (ს/ნ: 404862190) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


შენიშვნა: მიმწოდებელს თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადა ეწურება 2019 წლის 8 აგვისტოს.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 03 ნოემბრის № 3064 განკარგულება  შპს „გრინ სისტემს“ (ს/ნ: 404862190) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ