თეთრი სია   შპს „ენ ჯი თი გრუპის“ (ს/კ: 404922447)


04.05.2019
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 23 აპრილის № 2020 განკარგულება  შპს „ენ ჯი თი გრუპის“ (ს/ნ: 404922447) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 25 აპრილის № 1137 განკარგულება  შპს „ენ ჯი თი გრუპის“ (ს/ნ: 404922447) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 01 მაისის № 1329 განკარგულება  შპს „ენ ჯი თი გრუპის“ (ს/კ: 404922447) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ