თეთრი სია   შპს „ელ ჯორჯია“ (ს/კ: 406042036)


09.05.2019
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 01 მაისის № 2092 განკარგულება  შპს „ელ ჯორჯიის“ (ს/ნ: 406042036) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 26 აპრილის № 1142 განკარგულება  შპს „ელ ჯორჯიის“ (ს/ნ: 406042036) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 13 აპრილის № 1182 განკარგულება  შპს „ელ ჯორჯიის“ (ს/კ: 406042036) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 3 მაისის №1360 განკარგულება შპს „ელ ჯორჯია“ (ს/კ: 406042036) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.