თეთრი სია   შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ (ს/კ: 205140257)


07.08.2018
   
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 9 ივლისის № 1664 განკარგულება  შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ (ს/კ: 205140257) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 18 ივლისის № 2047 განკარგულება  შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ (ს/კ: 205140257) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 03 აგვისტოს № 2250 განკარგულება  შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ (ს/კ: 205140257) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ