თეთრი სია   შპს „მაიჯიპიეს“ (ს/კ: 205216176)


08.06.2020
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 30 მაისის № 2496 განკარგულება  შპს „მაიჯიპიეს“ (ს/ნ: 205216176) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 30 აპრილის № 1176 განკარგულება  შპს „მაიჯიპიეს“ (ს/ნ: 205216176) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 10 მაისის № 1408 განკარგულება შპს „მაიჯიპიესის“ (ს/კ: 205216176) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 02 ივნისის № 1655 განკარგულება  შპს „მაიჯიპიესის“ (ს/კ: 205216176) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ