თეთრი სია   შპს „მაი მობაილ +“ (ს/კ: 205294705)


09.06.2020
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 20 მაისის № 2273 განკარგულება  შპს „მაი მობაილ +“-ის (ს/ნ: 205294705) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 06 მაისის № 2163 განკარგულება  შპს „მაი მობაილ +“-ის (ს/ნ: 205294705) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 08 მაისის № 1248 განკარგულება  შპს „მაი მობაილ +“-ის (ს/ნ: 205294705) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 18 მაისის № 1480 განკარგულება  შპს „მაი მობაილ +“-ის (ს/კ: 205294705) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 31 მაისის № 1627 განკარგულება  შპს „მაი მობაილ +“-ის (ს/კ: 205294705) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ