თეთრი სია   შპს „ივერმედი“ (ს/კ: 211357841)


23.05.2019
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 06 მაისის № 2187 განკარგულება  შპს „ივერმედის“ (ს/ნ: 211357841) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 20 აპრილის № 1100 განკარგულება  შპს „ივერმედის“ (ს/ნ: 211357841) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 26 აპრილის № 1280 განკარგულება  შპს „ივერმედის“ (ს/კ: 211357841)   თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 17 მაისის № 1470 განკარგულება  შპს „ივერმედის“ (ს/კ: 211357841) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ