თეთრი სია   შპს „ხომერიკი და კომპანია“ (ს/კ:206345356)


12.04.2019
    
 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 10 აპრილის №1855 განკარგულება  შპს „ხომერიკი და კომპანიის“ (ს/კ: 206345356) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 26 მარტის № 888 განკარგულება  შპს „ხომერიკი და კომპანიის“ (ს/კ: 206345356) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 28 მარტის № 980 განკარგულება  შპს „ხომერიკი და კომპანიის“ (ს/კ: 206345356) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 22 მარტის № 993 განკარგულება  შპს „ხომერიკი და კომპანიის“ (ს/კ: 206345356) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ(04.04.2016)
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის განკარგულება შპს "ხომერიკი და კომპანი" (ს/კ 206345356) თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე ინფორმაცია

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ(04.04.2015)

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება შპს ,,ხომერიკი და კომპანია (ს/კ:206345356)” –ს  თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე
 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ