ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
17.03.2022
  
 

 

 

შესყიდვის კონკრეტული შეტყობინება

მოწვევა პრეკვალიფიკაციაში მონაწილეობის მიღებისათვის

 

საქართველო

ხაშურის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის პროექტი

UWSCG-IPC-CW-Lot2-2: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება, მშენებლობა და

ოპერირება, სათავეები, რეზერვუარები და მაგისტრალური მილები ხაშურში

 

 

მიბმული ფაილები