ბაზრის კვლევა   ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
23.03.2022
  
 

გაცნობებთ, რომ ქ. ბათუმის მერია გერმანიასა და საქართველოს შორის ფინანსური თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში, გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექ ტს - „ენერგოეფექტური ღონისძიები და ასევე ევროკავშირის ენერგოეფექტურ სტანდარტებთან დაახლოება“, რომელიც ითვალისწინებს სადემონსტრაციო პროექტის განხორციელებას ქალაქ ბათუმში, კერძოდ, სხვადასხვა უახ ლესი ტექნოლოგიების ტესტირებას საჯარო შენობების - ძირითადად საბავშვო ბაღების - ენერგოეფექტური ტექნოლ ოგიებით მოდერნიზების მიზნით

 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ბათუმის მერიას საკონსულტაციო მომსახურებას უწევს კომპანია ფიხტნერი (FIC HTNER), რომლის მხარდაჭერითაც მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია პროექტის ფარგლებში განსახორციელებე ლი ღონისძიებების საერთაშორისო ტენდერის გზით შესყიდვის მიზნით (ინფორმაცია შესყიდვების შესახებ იხ. დანარ თი).

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მ/შ რუსუდან ჟოჟაძეს. Email: rzhozhadze@gmail.com ტელ. 577 08 09 92.

 

 

 

მიბმული ფაილები