სიხლეები   შპს „ინსტალი“
29.12.2023
  
 

შპს „ინსტალი“ 

ს/ნ: 404436570 

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2023 წლის 14 დეკემბერს წარმოდგენილ იქნა ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის 2023 წლის 14 დეკემბრის № 98-982334862 წერილობითი შეტყობინება (რეგისტრაციის № 10665), რომლითაც სააგენტოს ეცნობა შპს „ინსტალის“ (ს/ნ: 404436570) მიერ NAT220007635 ელექტრონული ტენდერის შედეგად დადებული 2022 წლის 1 ივნისის № 106 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების თაობაზე.

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის № 19 ბრძანებით დამტკიცებული „შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, გთხოვთ წარმოადგინოთ სააგენტოში თქვენი განმარტება ზემოხსენებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით და შესაბამისი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინამდებარე შეტყობინების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში. 

 

განმარტება შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს მისამართზე – ქ. თბილისი 0113, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. №8 ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე – info@procurement.gov.ge.