სიხლეები   ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან/და დოკუმენტების კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით დამოწმება