სიხლეები   საჯარო შეტყობინება – ამხანაგობა „ბამბლი“, შპს „საპროექტო ჯგუფი“ და შპს „სითი ართ დეისი“
15.03.2022
  
 

საჯარო შეტყობინება – ამხანაგობა „ბამბლი“, შპს „საპროექტო ჯგუფი“ და შპს „სითი ართ დეისი“

 

ამხანაგობა „ბამბლი“

ს/ნ: 245807113

 

შპს „საპროექტო ჯგუფი“

ს/ნ: 445589024

 

შპს „სითი ართ დეისი“

ს/ნ: 445536974

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2022 წლის 7 თებერვალს წარმოდგენილ იქნა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის 7 თებერვლის № 42-42220385 წერილობითი შეტყობინება (რეგისტრაციის № 1137), რომლითაც სააგენტოს ეცნობა ამხანაგობა „ბამბლის“ (ს/ნ: 245807113) მიერ NAT200018716 ელექტრონული ტენდერის საშუალებით დადებული 2020 წლის 25 დეკემბრის № 259 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების თაობაზე.

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 29 ოქტომბრის № 19 ბრძანებით დამტკიცებული „შავი სიის წარმოების წესისა და პირობების“ მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, გთხოვთ წარმოადგინოთ სააგენტოში თქვენი განმარტებები ზემოხსენებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით და შესაბამისი დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინამდებარე შეტყობინების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში.

 

განმარტებები შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს მისამართზე: ქ. თბილისი 0113, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. №8 ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@procurement.gov.ge.