სააგენტოს შესახებ  ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები  სახელმწიფო შესყიდვების გეგმების ელექტრონული მოდული - ePlan
„ePLAN“-ის მოდული წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ,  კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადაში წლიური გეგმის შექმნისათვის და მისი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის წარსადგენად არსებულ მოდულს. წლიური გეგმის სააგენტოში წარდგენად ითვლება გეგმის რეგისტრაცია „ePLAN“ მოდულში.