სააგენტოს შესახებ  ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები  სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების ელექტრონული მოდული - CMR
შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ დადებული ხელშეკრულებების ან ხელშეკრულებებში განხორციელებული ცვლილებების ამსახველი დოკუმენტების ასლები (გარდა იმ ხელშეკრულებებისა, რომლის დადება მოხდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ან ელექტრონული ტენდერის შედეგად) რეგისტრირდება „CMR“ მოდულში. შემსყიდველი ორგანიზაციები ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე ანგარიშს წარმოადგენენ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი გამარტივებული წესით.